Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Shoebox CZ s.r.o.
se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1
identifikační číslo: 277 35 800    
zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 139952    
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.officeshoes.cz

1.  - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.  - UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.  - CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM
5.-   PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6. -  ODPOVĚDNOST ZA VADY
7.  - DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8. -  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.- DORUČOVÁNÍ
11. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Shoebox CZ s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha, identifikační číslo: 27735800, zapsané v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 139952 (dále jen „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.officeshoes.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2.    Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.officeshoes.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v Českém jazyce.


2.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


2.1.    Webové rozhraní obchodu obsahuje přehled zboží, které má prodávající k dispozici, spolu s cenami tohoto zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších daní a poplatků. Přehled zboží na webovém rozhraní obchodu není závazným návrhem prodávajícího na uzavření kupní smlouvy a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně žádného zboží uvedeného v přehledu.
2.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
2.3.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář (dále jen „objednávka“) obsahuje zejména informace:
2.3.1.    o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
2.3.2.    o způsobu úhrady kupní ceny zboží, požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
2.3.3.   o nákladech spojených s dodáním zboží.
2.4.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu přijetí objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Prodávající není povinen přezkoumávat správnost údajů zadaných kupujícím v objednávce.
2.5.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího před odesláním přijetí objednávky o dodatečné potvrzení, resp. upřesnění objednávky (například písemně či telefonicky) kupujícím.
2.6.    Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
2.7.    Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
2.8.    Do okamžiku převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, při čemž použije tentýž platební prostředek, který použil kupující pro úhradu kupní ceny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2.9     Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se neliší od sazby, kterou účtuje příslušný poskytovatel služby elektronických komunikací kupujícímu za takové služby v jiných případech a kupující si je hradí sám.


3.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1.    Kupující je povinen uhradit prodávajícímu cenu zboží, náklady na zabalení zboží a náklady na dodání zboží (dále společně jen „kupní cena“) ve výši uvedené na webovém rozhraní obchodu.
3.2.    Kupující může uhradit kupní cenu následujícími způsoby:
           - v hotovosti při převzetí zboží od přepravce (dobírka) v místě určeném kupujícím v objednávce;
           - platební kartou VISA nebo Mastercard/Maestro prostřednictvím internetového platebního portálu, přístupném z webového rozhraní obchodu
3.3.    V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná bezprostředně před předáním zboží kupujícímu dopravcem. V případě úhrady kupní ceny platební kartou je kupní cena splatná bezprostředně po odeslání objednávky. V případě úhrady kupní ceny bezhotovostním převodem je kupní cena splatná nejpozději následující pracovní den po odeslání objednávky.
3.4.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení, resp. upřesnění objednávky dle čl. 2.5, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, a to i v případě, že kupující zvolil úhradu v hotovosti.
3.5.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
3.6.    Je-li to obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající po uzavření kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad (popř. zjednodušený daňový doklad) na kupní cenu a zašle jej spolu se zbožím na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Kupující obdrží daňový doklad za podmínky uhrazení kupní ceny dle kupní smlouvy. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
3.7.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


4.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM


4.1.    Ustanovení čl. 4.2. – 4.7 se použijí pouze v případě, že je kupujícím spotřebitel.

4.2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit,.

4.3.    Nejedná-li se o případ uvedený v 4.2 ani jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, je kupující oprávněn odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
4.4.    Kupující odstoupí od smlouvy jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem) odeslaným na adresu Shoebox CZ s.r.o., Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1 či na adresu elektronické pošty prodávajícího officeshoes@officeshoes.cz. Kupující je oprávněn použít vzorový formulář  (ve formátu .doc nebo ve formátu .pdf) pro odstoupení od smlouvy umístěný na webové stránce prodávajícího, není to však jeho povinností.
4.5.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.3–4.4 se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je v takovém případě povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení, zaslat zboží zpět prodávajícímu na adresu Shoebox CZ s.r.o., Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1 (pro případ pozdějších komplikací doporučujeme zaslat na tuto adresu přímo, nikoli formou doručování "Balík na poštu" z důvodu možných technických komplikací). Náklady spojené s vrácením zboží nese kupující. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy; není však povinen vracet kupujícímu kupní cenu ani jakoukoli její část dříve, než mu kupující předá dotčené zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Prodávající není povinen vracet rozdíl mezi náklady na způsob dodání zboží zvolený kupujícím a náklady na nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízel. Neurčí-li kupující jinak, použije prodávající pro vrácení kupní ceny tentýž platební prostředek, který použil kupující pro úhradu kupní ceny.
4.6.    Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Takový případ nastane zejména tehdy, pokud bude vrácené zboží poškozené, opotřebené nad rozsah uvedený v předchozí větě nebo nebude v původním obalu (originální nepoškozené krabici).
4.7.   Nárok na náhradu újmy vzniklé prodávajícímu snížením hodnoty zboží podle čl. 4.6 je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


5.1.    Způsob dodání zboží volí prodávající ze způsobů dodání nabízených prodávajícím, není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak. V případě, že se prodávající s kupujícím dohodli na jiném způsobu dodání na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
5.2.    Kupující je povinen převzít zboží při jeho doručení dopravcem na sjednaném místě dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
5.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
5.4.    Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě zjištění jakýchkoliv závad ihned informovat dopravce a prodávajícího. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.5.    Kupujícímu je doporučeno doručené zboží prohlédnout a zkontrolovat dodané množství zboží, sortiment, případně zjevné kazy zboží. Případnou nekompletnost dodávky nebo záměnu sortimentu je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned po převzetí zboží. Jinak je dodávka považována za kompletní a bezchybnou. Při zjevném poškození zboží během přepravy je kupující povinen učinit písemný záznam o povaze škody s přepravcem, resp. poškozené zboží nepřevzít. Písemný záznam o povaze škody je nezbytnou podmínkou případného reklamačního řízení.


6.    ODPOVĚDNOST ZA VADY


6.1.    Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099–2112 občanského zákoníku, resp. ustanoveními § 2165 a násl. občanského zákoníku, není-li kupující podnikatel, popř. dalšími příslušnými právními předpisy.
6.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli), že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadná již při převzetí. Je-li kupující podnikatel, dodá kupujícímu zboží v množství, jakosti a provedení ujednaných v kupní smlouvě a nejsou-li ujednány v jakosti a provedení vhodných pro účel, který prodávající pro použití zboží uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.
6.3.    V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v čl. 6.2. těchto obchodních podmínek (dále jen „vadné plnění“), může kupující (spotřebitel) vždy požadovat opravu vadného zboží. Výměnu zboží lze požadovat tehdy, nelze-li vadu odstranit opravou (tzv. neodstranitelná vada), je-li vad větší počet, nebo se vady vyskytly opakovaně i po opravě, a zároveň výměna zboží za nové není vzhledem k povaze vady nepřiměřená. Vrácení peněz lze požadovat tehdy, má-li kupující zároveň právo odstoupit od kupní smlouvy, tj. v případě, jedná-li se o neodstranitelnou vadu nebo opakovaný výskyt vady i po opravě, a zároveň to není vzhledem k povaze vady neúměrné. Uplatní-li kupující některé z navrhovaných práv z vadného plnění v rozporu s výše uvedenými podmínkami, je prodávající oprávněn vyřídit nárok kupujícího z vadného plnění jiným vhodným způsobem.
6.4.    V případě, že zboží nemá vlastnosti uvedené v čl.6.2. těchto obchodních podmínek a jedná se o podstatné porušení smlouvy, má kupující (podnikatel) právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo podle předchozí věty si zvolil, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo podle tohoto odstavce včas, má práva podle čl. 6.4. V případě, že je vadné plnění prodávajícího nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Dokud kupující neuplatní právo podle předchozí věty, může prodávající dodat chybějící zboží nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující buď požadovat slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
6.5.    Kupující (spotřebitel) je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí zboží. Kupující (spotřebitel) je povinen oznámit vadu prodávajícímu a uplatnit právo z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.
6.6.    Práva z vadného plnění je kupující povinen uplatnit u prodávajícího na adrese některé jeho provozovny nebo na adrese sídla Shoebox CZ s.r.o., Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1. Je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží spolu s originálem dokladu o jeho koupi (daňový doklad) nebo jiný dokument prokazující nákup zboží u prodejce. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se obvykle považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
6.7.    Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující (spotřebitel) oprávněn použít vzorový formulář (ve formátu .doc nebo ve formátu .pdf) dostupný na webových stránkách prodávajícího. Poštovní adresa pro zasílání dalších písemností a korespondence v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění (reklamací) je Shoebox CZ s.r.o., Zákaznické centrum, Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1.
6.8     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady vůči kupujícímu (spotřebiteli) upravuje reklamační řád či jiný obdobný dokument  prodávajícího.
6.9    Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si Vás tímto dovolujeme informovat, že v případě, kdy dojde mezi námi (prodejcem) a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

 

7.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


7.1.    Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
7.2.    Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
7.3.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
7.4.    Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
7.5.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
7.6     Vyřizování stížností kupujících (spotřebitelů) zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy officeshoes@officeshoes.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu sdělenou ve stížnosti, nebyla-li stížnost vyřízena jiným způsobem. Poštovní adresa pro zasílání dalších písemností a korespondence je Shoebox CZ s.r.o., Zákaznické centrum, Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1. Kupující (spotřebitelé) se rovněž mohou obrátit se stížností na orgán státního dozoru nad dodržováním právních předpisů souvisejících s ochranou spotřebitele, kterým je Česká obchodní inspekce.
7.7     Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů: Dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si Vás tímto dovolujeme informovat, že v případě, kdy dojde mezi námi (prodejcem) a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz


8.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ


8.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
8.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně jen „osobní údaje“).
8.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu na webovém rozhraní obchodu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.
8.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje v objednávce správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o jejich změně.
8.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
8.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
8.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
8.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
8.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
8.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Naše GDPR Pravidla o ochraně osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (dále jako: "Pravidla") jsou nedílnou součástí všeobecných Obchodních podmínek společnosti Shoebox CZ, s.r.o., dále jako "OP"), konkrétně bod <12> těchto OP.

 
Detaily GDPR Pravidel o ochraně osobních údajů si můžete přečíst po kliknutí na následující odkaz:  GDPR Pravidla o ochraně osobních údajů


9.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


9.1.    V případě, že kupující v objednávce zaškrtne možnost „Chci dostávat informace o novinkách a akcích“, uděluje tím souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího a obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.
9.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webovém rozhraní obchodu možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


10.    DORUČOVÁNÍ


10.1.    Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty, kterou sdělí prodávajícímu. V případě vypracování posudku odborným znalcem v oboru (soudním znalcem) kupující (spotřebitel) takový dokument společně s reklamovaným zbožím předkládá na kterékoli provozovně prodejce či jej doručí na adresu sídla prodejce, přičemž stačí uvést jen identifikační údaje kupujícího (spotřebitele), není-li to z jiných dokumentů patrné.


11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


11.1.    Pokud vztah související s užitím webového rozhraní obchodu nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
11.2.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
11.3.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy vyžadují písemnou formu.
11.4.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná.
11.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování vráceného zboží a korespondence: Shoebox CZ s.r.o., Václavské náměstí 808/66, 110 00 Praha 1; adresa elektronické pošty: officeshoes@officeshoes.cz ; telefon: +420 777 051 055.
11.6     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, řídí se jejich vzájemná práva a povinnosti obchodními podmínkami ve znění účinném ke dni doručení objednávky prodávajícímu.

X