Zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování

 

I. Všeobecná ustanovení

I.1. Společnost Shoebox CZ s.r.o. (se sídlem: Zákaznické centrum, Václavské náměstí 808/66, 110 00, Praha 1, IČO: 27735800, tel.: +420 777 051 055, e-mail: officeshoes@officeshoes.cz, reg.soud: Městský soud v Praze, spisová značka C 139952, dále jen: provozovatel) dbá na ochranu údajů návštěvníků webové stránky www.officeshoes.cz (dále jen: webová stránka) provozované provozovatelem, těch osob, které zde objednávají zboží, registrují se, dále pak návštěvníků obchodních prostor provozovatele (dále jen: uživatelé) během registrace/objednávky/ online dotazů/návštěvy maloobchodů, jakož i zajišťuje dodržení práva uživatelů na informační sebeurčení poskytované provozovatelem v souladu s těmito zásadami.

Na této stránce naleznete široký výběr obuvi k zakoupení on-line. Provozovatel spravuje a zpracovává data, která obdrží při identifikaci uživatelů za účelem vyřízení jejich objednávek. Provozovatel je správcem všech osobních údajů, která uživatelé během své návštěvy stránky či využití jejích služeb poskytnou.

Provozovatel poskytuje své služby a spravuje osobní údaje uživatelů v plném souladu s příslušnými platnými předpisy a zajišťuje bezpečnost uživatelů během jejich online působení.

Provozovatel spravuje osobní údaje uživatelů v souladu s platnými právními předpisy, – zejména dle nařízení (EU 2016/679) Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (ze dne 27. dubna 2016), dále jen: GDPR) – zajišťuje jejich zabezpečení, přijímá veškerá nezbytná technická a organizační opatření, dále vytváří procesní pravidla nezbytná pro dodržování souvisejících právních předpisů a dalších doporučení.

I.2. Tyto zásady shrnují principy, určují politiku a každodenní činnost provozovatele s ohledem na ochranu osobních údajů, jasně vymezují ty služby, které vyžadují osobní údaje uživatelů. Dále pak provozovatel v tomto ustanovení vymezuje účel a způsob zpracování osobních údajů a zajištění jejich bezpečnosti a ochrany.

I.3. Při vytváření těchto zásad vzal provozovatel v úvahu příslušné platné zákony a významná mezinárodní ujednání, konkrétně:
Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES;
článek IV Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat přijatou 28. ledna 1981 ve Štrasburku;

I.4. Provozovatel je připraven na žádost uživatele poskytnout úplné informace o spravovaných osobních údajích, účelech a době jejich spravování a o činnostech souvisejících se zpracování údajů.

Provozovatel zpracovává a ukládá pouze osobní údaje potřebné k vyhodnocení a kvantifikaci návštěvnosti webových stránek, k zajištění dodržování práv uživatele a povinností provozovatele, ke komunikaci s uživateli a dále k vykonávání obchodních transakcí s uživateli.

 

II. Základní definice a zásady týkající se správy osobních údajů

II.1. Definice

II.1.1. Správa údajů znamená jakoukoli operaci nebo soubor operací, které se s údaji provádějí, ať již automatickými prostředky, jako je sběr, záznam, organizace, uchovávání, přizpůsobení nebo změna, používání, vyhledávání, zpřístupnění přenosem, šířením či jiným způsobem, zablokování nebo kombinace, vymazání, zničení a zabránění dalšímu použití, fotografování, záznam zvuku a videa a zaznamenávání fyzických vlastností pro identifikační účely (například otisků prstů a dlaní, odebírání vzorků DNA a snímků sítnice);

II.1.2. Zveřejnění přenosem znamená zpřístupnění údajů určité třetí straně;

II.1.3. Správce údajů je fyzická nebo právnická osoba nebo subjekt nezapsaný v obchodním rejstříku, který samostatně nebo společně s jinými určuje účel zpracování údajů, rozhoduje o zpracování údajů (včetně prostředků) a provádí tato rozhodnutí nebo jimi pověřuje zpracovatele údajů;

II.1.4. Subjekt údajů je pomocí specifických údajů identifikovaná nebo přímo či nepřímo identifikovatelná fyzická osoba;

II.1.5. Osobní údaje jsou veškeré informace o subjektu údajů, zejména jméno, identifikační číslo, detaily o jeho fyzické, fyziologické, mentální, kulturní či sociální identitě, případně jakékoli informace, které lze z daných údajů vyvodit;

II.1.6. Porušení zabezpečení osobních údajů znamená vykonání protiprávního úkonu, zejména poskytnutí neoprávněného přístupu, provedení změn, přenos, zveřejnění, výmaz či zničení údajů a jejich neúmyslné smazání či poškození.

II.1.7. Profilování znamená jakoukoli formu automatického zpracování osobních údajů, která využívá osobní údaje k posouzení určitých osobních aspektů fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se výkonu práce, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů , spolehlivosti, chování, umístění nebo pohybu;

II.1.8. Pseudonymizace znamená zpracování osobních údajů tím způsobem, který zajišťuje, že již nemohou být přiřazeny ke konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, jsou-li tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují-li se na ně technická a organizační opatření zamezující jejich přiřazení k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě,
II.1.9.

II.2. Zásady

II.2.1. Zákonnost zpracování, poctivost a transparentnost

Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze k jasně určeným účelům, k realizaci určitých práv nebo povinností. Osobní údaje se zaznamenávají na základě zásady zákonnosti a poctivosti.

Ke zpracování osobních údajů může dojít pouze v případě, poskytne-li subjekt údajů svůj souhlas nebo je-li zpracování údajů nezbytné dle platného zákona či nařízení místního úřadu na základě oprávnění uděleného zákonem (dále jen "povinné zpracovávání“).


II.2.2. Účelové omezení

Ve všech fázích správy údajů by účel zpracování a uchovávání těchto údajů měl odpovídat původním a legálním důvodům tohoto spravování.

II.2.3. Minimalizace údajů

Je nutné zpracovávat pouze údaje nezbytné a vhodné pro splnění daného účelu.

II.2.4. Přesnost údajů

Zpracovatel údajů provádí příslušné kroky k zajištění přesnosti (správnosti) zpracovávaných údajů.

II.2.5. Omezení uložení osobních údajů

Osobní údaje smí být zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ke splnění daného účelu.

Osobní údaje musí být vymazány, je-li s nimi nakládáno v rozporu se zákonem, na požádání subjektu údajů, jsou-li subjektem údajů označeny za neúplné či nepřesné a nemohou-li být oprávněně opraveny, není-li jejich vymazání zamítnuto zákonným ustanovením, účel jejich zpracování již neexistuje či vypršel právní limit na jejich uchování, na základě nařízení soudu či Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen: Orgán veřejné moci)

II.2.6. Integrita a důvěrnost

Údaje musí být chráněny vhodnými opatřeními proti neoprávněnému přístupu, zveřejnění, vymazání nebo zničení, jakož i jejich poškození a náhodné ztrátě. Povinností provozovatele je zabráni poškození, znehodnocení či znepřístupnění údajů z důvodu změn či modifikací použitých technologií.

Poskytnou-li uživatelé své osobní údaje provozovateli, provede provozovatel veškeré kroky nezbytné jejich zabezpečení, jak během komunikace po internetu (tj při online správě údajů) tak při jejich ukládání (offline správa dat).

II.2.7. Odpovědnost

Subjekt údajů má právo žádat od správce i) informace, zpracovává-li jeho osobní údaje ii) opravu údajů a iii) jejich výmaz či omezení zpracování, s výjimkou povinného zpracování.

II.2.8. Provozovatel zaručuje dodržování obecné zásady, že při každém požadavku o osobní údaje uživatele mají uživatelé právo se svobodně rozhodnout, zda poskytnou či neposkytnou požadované informace po přečtení a pochopení povinného oznámení. Je však nutné upozornit na to, že neposkytne-li uživatel své osobní údaje, nebude mu umožněno využívat plně funkcí webové stránky dostupných pouze registrovaným uživatelům.

Správce respektuje zásady správy údajů a snaží se je prosazovat ve všech případech.

 

III. Právní základy správy údajů.

Provozovatel spravuje údaje uvedené v kapitole V na právních základech popsaných níže:

III.1. Právní základy správy údajů: čl. 6, odst. (1) písm.c) GDPR (jméno, adresa doručení, fakturační adresa).

Právní základ bodu IV.2: dobrovolný souhlas dané osoby (čl. 6, odst.(1) písm. a) GDPR), oprávněný zájem uživatele a provozovatele ( čl. 6, odst. (1) písm. d) GDPR: záznam obrazu a zvuku), smluvní správa údajů (čl. 6, odst. (1). písm. b) GDPR:jméno, adresa doručení, fakturační adresa) ,čl.6 odst. (1) písm. c) GDPR, jméno, e-mailová adresa), dále pak v případě uživatelova požadavku o informace vzneseného prostřednictvím e-mailu - čl. 6, odst. (1) písm. b) GDPR (jméno, e-mailová adresa).

Provozovatel prohlašuje, že v případě selhání právního základu pro zpracování údajů dle čl. 6 odd. (1), písm. b) GDPR (smluvní) dojde k převedení na právní základ dle čl.6, (1), (b) a (f) GDPR (oprávněný zájem).

III.2. Provozovatel spravuje uživatelovy údaje popsané v bodě V.1. na základě udělení dobrovolného souhlasu (čl. 6, odst. (1), písm. A) GDPR) a smluvního závazku (čl. 6, odst. (1), psm b) GDPR; jméno, adresa doručení, fakturační adresa).

Uživatel dává souhlas osobně nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek1 a souhlasem s Prohlášením o správě dat / zaškrtnutím políčka2 během procesu registrace / zadávání objednávek / dotazů. Uživatel je oprávněn kdykoli souhlas odvolat a současně požádat o vymazání či změnu vložených údajů. V případě nevyřízené objednávky je odvolání souhlasu považováno za zrušení objednávky a bude uživateli oznámeno provozovatelem, spolu s odpovědí na jeho žádost o vymazání údajů podle článku 6. Odst.(1), písm. f) GDPR který stanovuje, že je provozovatel oprávněn spravovat údaje uživatele, dokud strany nesplní smluvní závazek. Dle článku 7, odst. 3 a čl. 13, odst. 2 písm. c) GDPR nemá odvolání souhlasu vliv na zákonnost předchozí správy údajů.

III.3. Provozovatel spravuje osobní údaje uživatele uvedené v bodě V.: (obrazové nahrávky) za účelem zajištění kvality, zabezpečení majetku, prevence a vyšetřování trestné činnosti v souladu s čl. 6, odst. (1), písm. f) GDPR, s částečným omezením práva na ochranu osobních údajů za účelem vynucení oprávněných zájmů provozovatele a třetích stran

 

IV. Účel správy údajů.

Provozovatel řídí a zpracovává údaje uvedené v kapitole V za těmito účely:

IV.1. Účely správy dat : i) zadávání objednávek (jméno, adresa dodání); ii) kontrola procesu služby (jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa); iii) předcházení zneužívání (jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa); iv) identifikace uživatelů a rozlišování mezi nimi (jméno, datum narození, telefonní číslo, adresa doručení, fakturační adresa, e-mailová adresa, uživatelské jméno, heslo); v) kontakt (jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa); vi) předkládání statistik (pseudonymizace) vii) přímý marketing (jméno, e-mail); viii) uplatňování práv na základě právního vztahu s uživateli (klienty) (jméno, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa) ix) plnění povinností (jméno, fakturační adresa, adresa doručení, datum narození, telefonní číslo, e- emailová adresa); x) vystavování faktur (jméno, fakturační adresa); xi) monitorování a zaznamenávání preferencí spotřebitelů s cílem personalizované reklamy na webových stránkách (profilování: jméno a údaje o objednávce); xii) zabezpečení majetku, vyšetřování a prevence protiprávních činů (záznam obrazu).

IV.2. Uživatel dává souhlas osobně nebo elektronicky prostřednictvím webových stránek1 a přihlášení k odběru newsletteru/ zaškrtnutím příslušného políčka2 během procesu registrace / vyřizování objednávek / dotazu. Souhlas se týká práva kontaktovat uživatele za účelem přímého marketingu nebo elektronické reklamy(newsletter, e-mail, SMS atd.) pomocí poskytnutých kontaktních informací . Souhlas lze kdykoli odvolat bez jakýchkoli poplatků, omezení a zdůvodnění, a souhlas může být odebrán způsobem uvedeným v elektronické reklamě.  Souhlas může být rovněž odebrán prostřednictvím prohlášení zaslaného na provozovnu. V případě nevyřízené objednávky nemá odvolání souhlasu uvedeného v tomto bodě (týkající se zpravodaje) vliv na provedení objednávky. Podle článku 7 odst. (3) a čl. 13 odst. (2), písm. c) GDPR nemá odvolání souhlasu vliv na zákonnost předchozí správy a zpracování údajů.

IV.3. Vždy, když má provozovatel v úmyslu použít poskytnuté osobní údaje pro jiné než původní účely, je povinen informovat uživatele a zažádat o přímý souhlas, jakož i poskytnout mu možnost zakázat používání údajů.
 

V. Subjekt údajů

V.1. Zadávání objednávek na této webové stránce nevyžaduje registraci. V závislosti na potřebách uživatelů existují dvě úrovně, jak používat webové stránky a kde je nutné – na základě právních požadavků popsaných v bodě III. a bod IV.1.–  uvést následující udaje:

V.2. Pro neregistrované uživatele :

Jméno
Adresa pro doručení
Fakturační adresa
Telefonní číslo
E-mail
Datum narození
Uživatelské jméno
Heslo
Záznam obrazu – v případě potřeby1


Rozsah spravovaných a zpracovávaných údajů závisí na prohlášení o způsobilosti uživatele (datum narození), provedení objednávky (jméno, adresa doručení), kontaktních údajích (jméno, telefonní číslo, e-mail) a vystavení faktury (jméno, fakturační adresa).

V.3. Pro registrované uživatele :

Jméno
Doručovací adresa
Fakturační adresa
Telefonní číslo:
E-mail
Datum narození
Uživatelské jméno
Heslo
Obrazový záznam (fotografie) – v nutných případech2

Rozsah spravovaných údajů závisí na prohlášení o způsobilosti uživatele (datum narození), provedení objednávky (jméno, adresa doručení), kontaktních údajích (jméno, telefonní číslo, e-mail) a vystavení faktury (jméno, fakturační adresa).

V.4. Poskytnutí osobních údajů je založeno na právních předpisech a smluvních závazcích, jde o podmínku předcházející uzavření smlouvy nutné k objednání zboží. Uživatel poskytující osobní údaje má v úmyslu nakupovat na internetu. Bez uvedení požadovaných údajů není možné objednávku zpracovat.

V.5.  Uživatelé mladší 16 let. Za účelem zpracování a uchovávání osobních údajů a dat Uživatele mladšího 16 let je nutný souhlas rodiče nebo zákonního zástupce. Pro objednání zboží Uživatelem mladšího 16 let je nutný souhlas rodiče nebo zákonního zástupce s objednávkou.

V.6. Provozovatel za žádných okolností neshromažďuje citlivé údaje. Citlivými údaji je myšleno údaje týkající se rasového původu, národnosti, politických názorů a jakýchkoli vztahů k politickým stranám, náboženského nebo filozofického přesvědčení, zdravotního stavu, patologických závislostí nebo trestních záznamů.

V.7. Osobní údaje poskytované provozovateli nebudou doplněna o/ spojena s dalšími údaji z jiných zdrojů provozovatele.

V.8. Provozovatel provádí v provozovnách kamerové záznamy za účelem zajištění bezpečnosti, odhalení a prevence trestné činnosti, které mohou být uchovávány po dobu tříceti pracovních dnů. Pokud jde o zaznamenávání obrazu, je provozovatel povinen uživatele varovat oznámením umístěným na viditelném místě v provozovně.Uživatel souhlasí svým vstupem do maloobchodních prostor s pořízením obrazového záznamu, nebo podpisem Prohlášení o správě dat, nebo zaškrtnutím políčka.3Neposkytne-li uživatel souhlas s pořizováním obrazových záznamů dle bodu III.3, může i tak využívat online objednávek a zákaznického servisu (prostřednictvím chatu, emailu). V opačném případě je právním základem správy údajů článek 6, odst.(1) písm.d) a f) GDPR.

V.9. Jisté údaje o uživateli, například IP adresa, další internetové údaje a záznamy o chování se zaznamenávají za účelem statistik o počtu návštěvníků webové stránky a identifikace možných chyb a selhání. Provozovatel zpracovává tyto údaje pouze po dobu nezbytně nutnou a není oprávněn je spojit s jinými údaji umožňujícími identifikaci uživatele (pseudoanonymizace). Zpracování údajů může probíhat na serverech třetích stran.

 

VI. Lhůta zpracovávání údajů

VI.1. Lhůta zpracovávání údajů

VI.1.1. V případě nezaregistrovaných uživatelů (viz V.1.1) je lhůta 2 roky po dosažení účelu správy údajů (doručení objednávky, vystavení faktury) a/nebo datum stanovené zákonem.

Fakturační údaje (jméno, fakturační adresa) jsou uchovány po dobu 10 let od vystavení faktury.

VI.1.2. V případě registrovaných uživatelů (viz V.1.2.) je lhůta 2 roky od zrušení registrace či vyřízení poslední objednávky, v případě, že byla objednávka zadána před zrušením a nebyla vyřízena do data zrušení dle bodu VI.1.1.

Fakturační údaje (jméno, fakturační adresa) jsou uchovány po dobu 10 let od vystavení faktury.

VI.1.3. Záznamy obrazu v provozovnách se uchovávají v souladu s bodem V.6. po dobu 30 dnů.  Není-li uložení zvukových záznamů po tuto dobu nutné, dojde k jejich automatickému vymazání. Je-li to opodstatněné, může provozovatel (dozví-li se, že obsah nahrávek může být použit jako důkaz v právním řízení) zpracovávat obrazový záznam až do naplnění daného účelu (vynesení konečného rozhodnutí).

VI.2. Uživatel je oprávněn svůj souhlas se zpracováním údajů odvolat a požadovat jejich výmaz či opravu. V případě nevyřízené objednávky je odvolání souhlasu považováno za zrušení objednávky a oznámeno uživateli provozovatelem v souladu s čl. 6. odst. (1) písm. f) GDPR je provozovatel oprávněn zpracovávat data uživatele dokud strany neobnoví původní stav. Podle článku 7 odst. 3 a čl. 13, odst. 2 písm. c) GDPR nemá odvolání souhlasu vliv na zákonnost předchozí správy údajů.

VI.3. V případě záznamu dat se souhlasem uživatele může provozovatel (nestanoví-li zákon jinak) v případě nutnosti zpracovávat data za následujícími účely:

A) ke splnění právních povinností provozovatele či
B) za účelem naplnění oprávněných zájmů provozovatele nebo třetí strany, pokud je prosazování těchto zájmů považováno za přiměřené s ohledem na omezení týkající se práva na ochranu osobních údajů,

bez dalšího souhlasu subjektu údajů či po stažení souhlasu.

 

VII. Práva subjektu údajů

VII.1. V případě, že uživatel v souladu s bodem VII.2. požádá provozovatele o výmaz dříve poskytnutých osobních údajů z evidence, provede tak provozovatel bez jakýchkoli prodlev.
VII.2. Žádost o výmaz (právo „být zapomenut“) lze podat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy zákaznické služby, případně zaslat poštou do hlavní provozovny, dále pak ústně v zákaznickém centru či provozovně. Ústně podanou žádost o výmaz údajů potvrdí zpracovatel e-mailem.

V případě podání žádost o výmaz informací (odvolání souhlasu se spravováním údajů), nesmí zpracovatelem uložené údaje býti nadále spravovány a zpracovávány, počínaje dnem obdržení žádosti.

V případě podání žádosti o zapomenutí uživatele musí zpracovatel smazat z databáze všechny odkazy na legálně zpracovávané údaje obdržené před podáním žádosti, profil uživatele a údaje týkající se automatizovaných rozhodování.

VII.3. V případě změn v údajích je uživatel oprávněn požadovat jejich opravu v databázi. Žádost o opravu lze podat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy zákaznické služby, případně zaslat poštou do hlavní provozovny, dále pak ústně v zákaznickém centru či provozovně. Ústně podanou žádost o opravu údajů potvrdí zpracovatel emailem.

VII.4. Zpracování osobních údajů je možné namísto výmazu omezit  zpracovatelem na základě žádosti uživatele, případně v případě pádných důvodů k domněnce, že by smazání mohlo ovlivnit oprávněné zájmy uživatele. Údaje určené k vymazání lze zpracovávat pouze z důvodů zamezení jejich výmazu. Omezená data je možné zpracovávat pouze po souhlasu uživatele či za účelem dodržení, validace či ochrany právních nároků, případně ochrany práv jiných fyzických či právnických osob či veřejného zájmu (právo na omezení zpracovávání údajů).

VII.5. Odmítne-li zpracovatel vyhovět žádosti uživatelů o opravu, omezení či vymazání, je povinován sdělit faktické či právní důvody tohoto zamítnutí uživateli písemně do 25 dnů od podání žádosti. Je-li oprava, omezení či výmaz odmítnut, informuje správce subjekt údajů o možnostech zažádání o opravný prostředek či podání stížnosti u výše postaveného orgánu.

VII.6. Uživatel má právo vznést námitky vůči správě údajů:
a) je-li zpracování nebo zveřejnění prováděno výlučně za účelem vykonání právního závazku provozovatele nebo vymáhání práv a oprávněných zájmů správce, příjemce nebo třetí strany, nejedná-li se o povinné zpracování;
b) v případě, že jsou osobní údaje používány či zveřejňovány za účelem přímého marketingu, průzkumů veřejného mínění či vědeckého výzkumu a
c) ve všech dalších případech popsaných v příslušných zákonech.

V případě námitek uživatele není provozovatel oprávněn dále využívat údaje, není-li jejich zpracování ospravedlněno pádnými důvody, které převažují nad zájmy a právy uživatele nebo souvisí s uposlechnutím, validací či ochranou právních nároků.

V souvislosti se zpracovávanými údaji na základě čl. 6 odst. (1) písm. d) a f) (oprávněný zájem) je uživatel kromě žádosti o výmaz oprávněn vznést proti zpracování údajů námitku.

V případě vznesení námitky je zpracovatel povinován v nejkratší možné lhůtě námitku přezkoumat, nejpozději do 15 dnů, v případě jejímu vyhovění učinit patřičné kroky a oznámit své rozhodnutí písemně uživateli.

VII.7. Uživatelé mají právo zažádat o přístup ke svým osobním údajům. Žádost o sdělení informací lze podat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy zákaznické služby, případně zaslat poštou do provozovny, dále pak ústně v zákaznickém centru či provozovně. Ústně podanou žádost o přístup k údajům potvrdí zpracovatel e-mailem.

Na základě žádosti je provozovatel povinován poskytnout informace týkající se uživatelových údajů, zdrojů, ze kterých údaje pochází, účelu, důvodů a doby jejich zpracování, jmen a adres dalších příjemců údajů a jakékoli aktivity týkající se správy daných údajů.

Provozovatel zareaguje na žádost o informace neprodleně a poskytne požadované informace v čitelné podobě a formě vhodné pro uživatele co nejdříve, ne nejpozději 30 dnů.

Informace z každé kategorie je nutné na žádost jedenkrát za rok poskytnout zdarma. Další informace týkající se stejné kategorie mohou být zpoplatněny. Výše poplatku může být stanovena v dohodě mezi stranami. Dojde-li k platbě za nelegálního použití údajů či po jejich smazání, je nutné ji vrátit.

Provozovatel může zamítnout poskytnutí informací subjektu údajů. V případě zamítnutí vydání informací je provozovatel povinován písemně uživatele o právních důvodech k odmítnutí informovat. V případě zamítnutí vydání informací informuje provozovatel subjekt údajů o možnostech zažádání o právní nápravu či vznesení námitky prostřednictvím Úřadu pro ochranu osobních údajů. Provozovatel oznamuje úřadu informace o zamítnutí žádostí jedenkrát za rok.

VII.8. Přenositelnost dat

Dle §20. GDPR má uživatel právo obdržet poskytnuté údaje týkající se jeho osoby ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo předat tyto údaje jinému správci.

Při uplatnění uživatelova práva na přenositelnost údajů dle odstavce 1 má uživatel právo na přenesení osobních údajů jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Žádost o přenos údajů lze podat elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy zákaznické služby, případně zaslat poštou do provozovny, dále pak ústně v zákaznickém centru či provozovně. Ústně podanou žádost o přenos údajů potvrdí zpracovatel emailem.

V případě zamítnutí přenosu údajů je provozovatel povinován uživatele o právních důvodech zamítnutí písemně informovat do 30 dnů od podání žádosti. V případě zamítnutí přenositelnosti informuje provozovatel subjekt údajů o možnostech zažádání o právní nápravu či vznesení námitky prostřednictvím Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Uživatel nemá nárok na přenos údajů zpracovávaných dle čl.6 odst. (1), písm.d) a f) (oprávněný zájem).

 

přejděte na další stránku>>

X